Welkom bij "Molen de Kaai"
Home

Nieuws

Historie

De Molen

Van het Bestuur

Assortiment

Foto's

Filmpjes

Agenda

Openingstijden

Contact

Vacatures

Facebook

Twitter

Links

 

Beleidsplan Molen de Kaai 2019 – 2021

 

Inleiding

Onze molen dateert van 1755. Hij werd op het bastion vooraf gegaan door een standerdmolen en een stellingmolen die volgens overlevering maar een kort leven beschoren was. Duizenden molens verdwenen aan het begin van de twintigste eeuw. Toen in 1923 door elektrificatie vele molens tegen de vlakte gingen, groeide langzaam het besef dat ons land wat bijzonders liet verdwijnen. Sloten niet, hier lukte het de molenvereniging op te richten. De Vereniging diende als voorbeeld voor de rest van onze provincie. Een unieke daad, want niet eerder kenden we een molenvereniging die ook nog eens moleneigenaar is.

Vanaf 1928 zijn de zorgen van het bestuur a. het onderhoud van de molen; b het werven van donateurs; c het betrekken van de jeugd bij de cultuur historie. Vandaag de dag is het vinden van vrijwilligers als gastheer/vrouw voor de molen een uitdaging voor het bestuur.

 

De laatste jaren leek het bestuurlijk enthousiasme flink bekoeld. Niet gewenst, ongezond zelfs. Het gevolg: men zou het bijltje erbij neer kunnen gooien en de molen onderbrengen in een grotere (molen)stichting. Maar dat was een schop tegen het zere been van Slotenaren. De trots van de stad moest vanuit de eigen gelederen bestuurd worden. Dat was altijd zo geweest en dat wilde men zo houden. Naarstig werd gezocht naar de zo vurig verlangde bestuurlijke versterking. En die werd op 22 juni 2017 geïnstalleerd. Maar liefst vier personen werden toegevoegd: Hilde de Haan, Paula van den Burg (namens de Stichting Vrienden van Sloten), Gert-Jan Bennema (namens Plaatselijk Belang) en Jan de Boer (eveneens namens de Vrienden van Sloten).Het nieuwe bestuur ging voortvarend aan de slag met het onderhoud, de werving van donateurs, het zoeken naar financiële middelen en het opstellen van een meerjarenbeleidsplan om daarmee de ANBI status te verkrijgen

 

1. Missie/visie

De vereniging bestaat sinds 1929. In deze 90 jaar is het doel altijd geweest: het behoud van de Korenmolen in Sloten, één van de rijksmonumenten in de stad. In eerste instantie had de doelstelling van de vereniging ook betrekking op andere monumenten, maar in de loop der jaren is het behoud van de korenmolen de enige doelstelling gebleven. De uitgangspunten van de vereniging zijn daarbij:

1. Het voortbestaan van de molen omdat dit van historisch en cultureel belang is voor de stad Sloten en - wijde - omgeving en

2. Het betrekken van zoveel mogelijk mensen daarbij : professionals (zoals molenaars, maar ook veel andere vrijwilligers) en bezoekers zoals b.v. toeristen.

Missie

Het bestuur beschrijft de missie van de vereniging als volgt:

De vereniging de korenmolen Sloten werkt actief aan de instandhouding van de molen in Sloten. De molen is het cultureel erfgoed en vertelt niet alleen het verhaal van de korenmolen en de manier waarop deze werkt maar ook dat wat de molen Sloten heeft gebracht en nog steeds weet te brengen. Wij willen dat de molen op een eigentijdse manier een actief onderdeel is van Sloten.

Visie

Daarom is uitgangspunt dat de molen wekelijks draait en ook daadwerkelijk maalt. Alleen een draaiende en malende molen kan ervoor zorgen dat de molen in stand blijft. Wij willen daarmee het draagvlak verbreden en mensen ook stimuleren geld te geven, meel te kopen, kennis te vergroten van de molen of stimuleren om vrijwilliger te worden. In onze visie heeft de molenaar een cruciale functie op de molen. Hij/Zij gedraagt zich als goed gastheer en draagt het vak van molenaar enthousiast uit.

De manier waarop het bestuur deze missie en visie handen en voeten wil geven is kort gezegd openstelling van de molen voor bezoekers (o.a. tijdens arrangementen die samen met het museum worden ontwikkeld).

 

 

2. Huidige situatie: Deskundigheid Professionaliteit: uitwerken goed gastheer/vrouw schap

Naast het zorgen voor goed regelmatig onderhoud (daarmee staat of valt immers het voortbestaan van de molen) zal de komende jaren ook concreet worden gewerkt aan het vergroten van het gastheer/vrouwschap. Ook zal gewerkt worden aan uitbreiding van de groep vrijwilligers die naast de vrijwillige molenaars allerhande werkzaamheden voor de molen zullen verrichten: te denken valt aan de verkoop van (meel) producten tijdens de openingstijden van de molen. Ook het ontvangen en begeleiden van bezoekers (gids) behoren tot de activiteiten.

Een belangrijk medium voor de grotere bekendheid van de molen is het hebben van een eigen website en facebook pagina. Deze moeten voldoende informatie verschaffen en volledig transparant zijn, niet alleen voor wat betreft activiteiten, bezoekmogelijkheden enz. maar ook op het gebied van bestuur en financiën.

 

3. Financiën

Voor het onderhoud en de restauratie van onze molen is uiteraard veel geld nodig. Omdat het gaat om een rijksmonument kan de vereniging periodiek een beroep doen op de rijksoverheid om in aanmerking te komen voor de subsidie op grond van het Besluit rijks subsidiëring instandhouding Monumenten. Deze subsidie is bestemd voor de uitvoering van het instandhoudingsplan dat daarvoor is opgesteld. De te verkrijgen subsidie bedraagt 50% van de benodigde middelen en is bovendien aan een maximum gebonden.

Naast deze rijkssubsidie kan de vereniging aanspraak maken op enige subsidie van provincie en gemeente. Voor het overige moeten de middelen worden gegenereerd uit giften, donaties en fondsen.

De ANBI-status die in aanvraag is maakt o.a. giften aan de vereniging aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

4. Organisatie van de vereniging

De vereniging behoud van de korenmolen te Sloten is opgericht op 11 mei 1928 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 816379737, is sinds 1928 eigenaar van de molen. De molen is een rijksmonument (nr: 33840) en wordt sindsdien door de vereniging beheerd en onderhouden. De vereniging wil de ANBI-status en is lid van de vereniging de Hollandsche Molen.

Het postadres van de vereniging is:

Gaestdyk 59, 8522 MZ Tjerkgaast

Bankrekeningnr: NL23 RABO 0305 2300 26

Bezoekadres molen: Bolwerk ZZ 81 te Sloten

www.molendekaai.nl @facebook en Twitter account

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter: Paula van den Burg

Penningmeester: Gert-Jan Bennema

Secretaris: Hilde de Haan

Bestuurslid: Jan de Boer

Beloningsbeleid bestuur: het bestuur is onbezoldigd

Molenaars: zijn lid van de Gilde van vrijwillige molenaars en het Gild Fryske Mounders

Tanja Kombrink

Lolle Poepjes

Sipco Reekers

Willem Dijkstra

Gert er Veen (in opleiding)

Vrijwilligers

Hessel en Dieuwke Tamminga

Jetze de Groot

Anouk Bak

 

5. Versterken uitbreiden molen

De wens door het bestuur is geuit om het hok weer op te bouwen bij de Molen. In samenwerking met het Wetterskip is het misschien mogelijk om de Molen te voorzien van stromend water en een toiletvoorziening.

De geschiedenis van de molen is interessant omdat de tijd waarin de molen gebouwd is (1795) in een bijzondere periode van het ontstaan van ons land mag worden genoemd. Deze geschiedenis komt aan de orde tijdens arrangementen die in samenwerking met het Museum worden ontwikkeld.

Op feest- en vakantiedagen zal de molen zo veel mogelijk deelnemen aan de activiteiten in de stad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web Statistics